นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

# ชื่อผลงาน ประเภท ผู้จัดทำ ตำแหน่ง สังกัด
1 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกรม เปิดดู 26 ครั้ง วิเคราห์ นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่