การซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

การซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฏาคม 2563 คำค้น: คู่มือปฎิบัติงาน

นายชายญาพร ยั่งยืน ผู้ปฎิบัติงานช่าง ระดับปฎิบัติงาน, กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ด้วยข้าพเจ้า นายชายญาพร ยั่งยืน ตำแหน่งเลขที่ 0349 ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานช่าง ระดับปฎิบัติงาน สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบหาสาเหตุ

รายละเอียด

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่เล่มนี้ ผู้เขียนต้องการให้ใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่าง ให้สามารถ ปฏิบัติงานแทนกันได้และใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบ แก้ไข รวมถึงสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุและ ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่มีอาการเสียเบื้องต้น โดยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานในองค์กรให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงใช้เป็น แนวทางในการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น คุณความดีที่เกิดจากคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบให้แด่ครูบาอาจารย์ พ่อแม่และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่