คู่มือการปฏิบัติงานระบบการผลิตข้อสอบกลางภาค

คู่มือการปฏิบัติงานระบบการผลิตข้อสอบกลางภาค

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 คำค้น: คู่มือปฎิบัติงาน

นายนรเศรษฐ์ รัตตประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานบริการศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คู่มือปฏิบัติงานเรื่องระบบการผลิตข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานผลิตข้อสอบได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง หรือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการปฏิบัติงานสาหรับผู้อ่าน

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานเรื่องระบบการผลิตข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เล่มนี้ ผู้เขียนมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานผลิตข้อสอบได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง หรือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการปฏิบัติงานสาหรับผู้อ่าน ผู้สนใจหรือผู้ที่จะได้รับมอบหมายภาระงานใหม่ในการปฏิบัติงานผลิตเอกสารได้ปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการปฏิบัติงานจากคู่มือเล่มนี้ไปใช้ในระบบการผลิตข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อย่างชานาญ


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่