กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 คำค้น: พ้นสภาพ พ้นสภาพนักศึกษา ปรับพ้นสภาพ คู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียนและประมวลผล งานวัดผล

นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ, งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล


คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานและการทำงานแทนกันของผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา สาเหตุของการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การปรับเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากคงสภาพเป็นพ้นสภาพ การเตรียมงานตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการทำงานในการปรับพ้นสภาพ ตลอดจนการทำรูปเล่มรายงานบัญชีรายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารพิจารณาต่อไป

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล่มนี้ จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดข้อผิดพลาดในการทำงานและใช้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้สรุปเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทำพ้นสภาพแต่ละปีการศึกษา ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือเล่มนี้จะประกอบไปด้วยการทำพ้นสภาพนักศึกษาทุกประเภท ทุกระดับชั้น ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นอกจากจะใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานหลักในการทบทวนขั้นตอนการทำงานแล้ว ยังใช้เป็นคู่มือการศึกษางาน ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ด้วย


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่