คู่มือปฏิบัติงาน การจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮองสอน

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮองสอน

เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2565 คำค้น: การจัดการ ดูแลรักษา สวนหย้อม

นายอนุชิต นัดดาศรี ผู้ปฏิบัติงานเกษตร ระดับปฏิบัติงาน, กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


เป็นคู่มือปฏิบัติงานเรื่องการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการจัดสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน สามารถปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต แม่ฮ่องสอน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และให้ผู้ปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน สามารถปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคในการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการได้รับมอบหมายพื้นที่การสำรวจพื้นที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย ร่างแบบสวนหย่อม ประเมินค่าใช้จ่าย เสนอ (ร่าง) แบบสวนหย่อม สั่งซื้อพรรณไม้วัสดุและ อุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติงานในพื้นที่จริง สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดและดูแลรักษาสวนและขั้นตอนการบำรุง ดูแลและรักษา คู่มือฉบับนี้ได้นำเสนอกระบวนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและ พัฒนางานด้านต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการทำงานที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ ปฏิบัติงาน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอกจากผู้ปฏิบัติงานจะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อ เพื่อนร่วมงานและผู้ที่สนใจนำข้อมูลการปฏิบัติงานการจัดและดูแลรักษาสวนหย่อมมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆ ต่อไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่