คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 คำค้น: คู่มือปฏิบัติงาน นักวิชาการ บริหารงานทั่วไป การเบิกจ่าย ฝึกอบรม เบิกจ่ายอบรม

นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี, กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสายงานวิชาการเงินและบัญชี ได้ทราบกระบวนการ การเบิกเงินฎีกา ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม และมีความเข้าใจใน วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และสามารนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เล่มนี้ จัดทำขึ้น จากการศึกษาค้นคว้า ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552) และ (ฉบับแก้ไขที่ 3 พ.ศ. 2555) และหนังสือสั่งการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม การเข้ารับการฝึกอบรม และประสบการณ์ของผู้เขียน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสายงานวิชาการเงินและบัญชี ได้ทราบกระบวนการ การเบิกเงินฎีกา ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม และมีความเข้าใจใน วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และสามารนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของการปฏิบัติงาน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สำนักงาน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จะเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงาน สามารถช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน ปฏิบัติงานต่างๆ สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่าย และการบันทึกข้อมูลใน โปรแกรมบันทึกการซื้อ/จ้าง ในระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี 3 มิติ ได้อย่างถูกต้อง หากคู่มือฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับข้อผิดพลาดดังกล่าวเพื่อ นามาปรับปรุง พัฒนาคู่มือให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ต่อเนื่องไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่