การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกรม

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกรม

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 คำค้น: วิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย

นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งใช้ ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยา เขตแม่ฮ่องสอน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และจาก งบประมาณกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม

รายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม สำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เล่มนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษา วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งใช้ ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยา เขตแม่ฮ่องสอน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และจาก งบประมาณกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมประกอบไปด้วย รายจ่ายรายการใดบ้างมีสัดส่วนอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อการบริหาร จัดการและตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในท้ายนี้ ผู้วิเคราะห์ขอขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากร ของสำนักงานวิทยาเขตที่สนับสนุนเป็น กำลังสำคัญทั้งแรงกายและแรงใจให้ผลงานเล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมของสำนักงานวิทยาเขต แม่ฮ่องสอน เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน และผู้ที่สนใจในการนำไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลใน การศึกษาวิเคราะห์หรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่