ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 5 สิงหาคม 2562 คำค้น: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำนักงาน คณะมนุษยศาสตร์

รัชฎาพร พันธุ์ทวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มี ต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการให้บริการกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการ ให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 3) เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคืออาจารย์ประจ า สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และนักศึกษาสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ จ านวน 476 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 𝑋 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson Product Moment Correlation Coefficient และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตามวิธีของ Stepwise

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋=4.04) ปัจจัยเกี่ยวกับการให้บริการ ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (X1) (r1 = .892) ด้านขั้นตอนการให้บริการ (X2) (r2= .935) ด้านคุณภาพการให้บริการ (X3) (r3 = .941) และด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน (X4) (r1 = .870) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของส านักงาน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.01 ตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่าตัวแปรปัจจัยทั้ง 4 ด้านส่งผลต่อ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของส านักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ (X1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.892 ปัจจัยด้านขั้นตอนการให้บริการ (X2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.972 ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.985 และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของส านักงาน (X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 1.000


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่