คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 คำค้น: คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการเว็บไซต์ จัดการเว็บไซต์

มงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สำนักหอสมุด


คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวบรวมกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ และแนวปฏิบัติจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเอง และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่จะมาทำหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเว็บไซต์ของสำนักของสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ต่อไป

รายละเอียด

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รวบรวมขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักหอสมุด สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งผู้ปฏิบัติงานเดิม ผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีติดภารกิจ

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่