การวิเคราะห์ประสิทธิผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ประสิทธิผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 คำค้น: วิเคราะห์ โคงการ คุณภาพการศึกษา

เจษฎา มีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมการปรับพื้นฐานด้านการคำนวณของนักศึกษาใหม่ โดยพิจารณาจากระดับคะแนนแบบทดสอบ อัตราคงอยู่ การถอนรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาและระดับผลการเรียน ในปีภาคการศึกษา 1/2561 โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าแบบ t-test ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 จากกลุ่มตัวอย่างแบบง่ายที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 82 คน

รายละเอียด

การศึกษาประสิทธิผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตร โดยการปรับพื้นฐานด้านการคำนวณ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2561 โดยเปรียบเทียบความรู้ทางด้านคำนวณก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีระดับผลการเรียนวิชาคำนวณที่ดีขึ้นและเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับหลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลรูปแบบโครงการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตร (การปรับพื้นฐานด้านการคำนวณ) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการเรียนการสอนในหลายๆ วิชาต่อไปและหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าวและขอรับคำแนะนำไว้เพื่อใช้พัฒนาต่อไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่