คู่มือปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

คู่มือปฏิบัติงานนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 คำค้น: คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ณัฏฐนันท์ เรียบเรียง นักวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานการจัดเตรียมอุปกรณ์รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานได้

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สามารถปฏิบัติงานการจัดเตรียมอุปกรณ์รายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานได้ โดยมีเนื้อหาประกอบไปด้วย อุปกรณ์ของแต่ละการทดลอง รูปของอุปกรณ์ วิธีการเตรียม วิธีการดูแลรักษา วิธีการซ่อมแซมเบื้องต้น ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานของภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้คู่มือฉบับนี้สำเร็จลุล่วงมาได้ จึงขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่