คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 3 ธันวาคม 2561 คำค้น: คู่มือ นักวิชาการศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี นักวิชาการศึกษา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


งานวิจัยและบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2561

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล่มนี้ทำจากประสบการณ์การทำงานของผู้จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานตามคู่มือเล่มนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนของนักศึกษา ขั้นตอนการอนุมัติของอาจารย์ที่รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ขั้นตอนการส่งผลการประเมินของหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่รับนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละภาคเรียน ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นในการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ทั้งนี้ผู้เขียนคู่มือฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา และขอขอบคุณทุกท่าน ซึ่งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมในเนื้อหา ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้บริหารทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และเป็นกำลังใจ ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้ชีวิตอันมีค่า ให้การศึกษาและทุกสิ่งแก่ผู้เขียน และคอยส่งเสริมเป็นกำลังใจด้วยดีตลอดมาจนประสบความสำเร็จในชีวิต

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่าน ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ มาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่