ระบบเผยแพร่ผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

# ชื่อผลงาน ประเภท ผู้จัดทำ ตำแหน่ง สังกัด
1 คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมปฏิบัติการหลักเคมี (CHEM 1111)
เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 เปิดดู 807 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน ว่าที่ ร.ต.หญิง ลักษณ์นารา คำรศ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 การลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 805 ครั้ง
วิเคราห์ นายเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล
3 คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดดู 1020 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน มงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด
4 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม
เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 เปิดดู 1379 ครั้ง
วิเคราห์ นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self - Assessment Report Manual) ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2565 เปิดดู 2508 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นาง ศศิภา มหาดิลก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนานาชาติ
6 การบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 เปิดดู 1410 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
7 คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม สานักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
เผยแพร่เมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เปิดดู 2310 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
8 คู่มือปฏิบัติงาน การจัดและดูแลรักษาสวนหย่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮองสอน
เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2565 เปิดดู 1565 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายอนุชิต นัดดาศรี ผู้ปฏิบัติงานเกษตร ระดับปฏิบัติงาน กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
9 กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 3208 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล
10 คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ (Web Hosting) สำหรับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1342 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายวิวัฒน์ชัย ขำประไพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
11 คู่มือ เรื่องระบบกรองน้ำในศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดดู 1259 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายวิฑูรย์ หล้าเมละ ผู้ปฏิบัติงานช่าง กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
12 กระบวนการปรับพ้นสภาพนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 22 มกราคม 2565 เปิดดู 829 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายราชันย์ จันทร์เที่ยง นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล
13 ปัจจัยระบบงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความประทับใจ ของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 เปิดดู 1444 ครั้ง
วิจัย น.ส.ประภัสสร ขาวงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
14 คู่มือปฏิบัติงานติดตั้งระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2564 เปิดดู 1751 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15 การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เปิดดู 1806 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายวิทูร อุ่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
16 วิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการงานผลิตเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ่าสตร์
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู 1720 ครั้ง
วิจัย นายนรเศรษฐ์ รัตตประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการผลิตข้อสอบกลางภาค
เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 เปิดดู 1497 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายนรเศรษฐ์ รัตตประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่งานบริการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 เปิดดู 2258 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายธงชัย ศรีตะปัญญะ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 การซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น
เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฏาคม 2563 เปิดดู 1985 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงาน นายชายญาพร ยั่งยืน ผู้ปฎิบัติงานช่าง ระดับปฎิบัติงาน กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20 การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2563 เปิดดู 2120 ครั้ง
วิจัย นายจักรพงษ์ ศรีราช สาธารณสุขอำเภอหนองแสง สำนักงานสาธรณสุขอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธรณสุขอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่