วิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการงานผลิตเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ่าสตร์

วิจัยพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการงานผลิตเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ่าสตร์

เผยแพร่เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563 คำค้น: วิจัย

นายนรเศรษฐ์ รัตตประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีต่อ การใช้บริการงานผลิตเอกสารเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการงานผลิตเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีต่อ การใช้บริการงานผลิตเอกสารเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีต่อการใช้บริการงานผลิตเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 200 คน ใช้แบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการงานผลิตเอกสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .949 นามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (𝑥̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่