การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 คำค้น: จัดการอุปกรณ์ คู่มือปฏิบัติงาน สลับสัญญาณ

นายวิทูร อุ่นแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


หน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2564

รายละเอียด

คู่มือการบริหารจัดการอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Switching) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดทำได้รวบรวมขั้นในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริหารและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบหลัก ติดภารกิจในด้านอื่น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่