คู่มือ เรื่องระบบกรองน้ำในศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่

คู่มือ เรื่องระบบกรองน้ำในศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565 คำค้น: คู่มือ เรื่องระบบกรองน้ำในศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภักเชียงใหม่

นายวิฑูรย์ หล้าเมละ ผู้ปฏิบัติงานช่าง, กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม


คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ได้มาจากประสบการณ์ทำงานของผู้จัดทำคู่มือ โดยแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับระบบกรองน้ำ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ได้มาจากประสบการณ์ทำงานของผู้จัดทำคู่มือ โดยแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับระบบกรองน้ำ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยข้อมูล ของระบบกรองน้ำภายในศูนย์เวียงบัว บอกให้ทราบถึงการดูแลรักษาระบบกรองน้ำขั้นตอนการล้าง สารกรองน้ำ ผู้เขียนต้องการให้ใช้เป็นเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานช่างให้สามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้และใช้คู่มือในการตรวจสอบ แก้ไข รวมถึงสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ ปัญหาของระบบ กรองน้ำเบื้องต้น โดยการใช้เป็นแนวทางและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานในองค์กรให้ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากขึ้น


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่