คู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self - Assessment Report Manual) ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการปฏิบัติงาน การเขียนการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self - Assessment Report Manual) ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 9 สิงหาคม 2565 คำค้น: คู่มือปฏิบัติงาน การเขียนรายงานประเมินตนเอง วิทยาลัยนานาชาติ

นาง ศศิภา มหาดิลก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, วิทยาลัยนานาชาติ


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ได้ใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

รายละเอียด

คูjมือปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self – Assessment Report) ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2565 เล่มนี้ ผู้จัดทําได้รวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ แนวทาง และเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self – Assessment Report) จากประสบการณ์การทํางานของผู้จัดทําที่ได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลตั้งแต่เริ่มกระบวนการการจัดทํารายงาน การประเมินตนเอง (SAR : Self – Assessment Report) ไปจนถึง การบันทึกผลการดําเนินงานลงใน ระบบอิเลคทรอนิกส์พร้อมตัวอย่างประกอบในคู่มือเล่มนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาสามารถใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานและมองเห็นภาพในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self – Assessment Report) ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คือ ผู้บริหารระดับคณะ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self – Assessment Report) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่ม นี้จะสนับสนุนให้เกิดการทํางานแบบบูรณาการและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน หรือ ผู้ที่ต้องการจะศึกษากระบวนการเขียน รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (SAR : Self – Assessment Report) สามารถบูรณาการ ความรู้และนําข้อมูลที่รวบรวมไว้ในคู่มือเล่มนี้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทําพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ คําแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพต่อไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่