การลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คำค้น: รายงานการวิเคราะห์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา, งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล


เพื่อศึกษาการลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเปรียบเทียบการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนได้รู้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนและรายวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียด

การวิเคราะห์เรื่อง การลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์(1)เพื่อศึกษาการลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2)เพื่อเปรียบเทียบการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่