วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

# ชื่อคู่มือ ประเภท ผู้จัดทำ ตำแหน่ง สังกัด
30 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม เปิดดู 1115 ครั้ง วิเคราห์ นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่