วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ 25 พฤษภาคม 2566 คำค้น: การเบิกจ่าย ฝึกอบรม เบิกจ่ายอบรม วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี, กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน


เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสายงานวิชาการเงินและบัญชี ได้ทราบกระบวนการ การเบิกเงินฎีกา ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม และมีความเข้าใจใน วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ และสามารนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

รายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เล่มนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ซึ่งใช้ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 และจากงบประมาณกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรมประกอบไปด้วยรายจ่ายรายการใดบ้างมีสัดส่วนอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจของผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่