การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เผยแพร่เมื่อ 2 ตุลาคม 2563 คำค้น: คู่มือปฎิบัติงาน

นายธงชัย ศรีตะปัญญะ นักวิชาการวิทยาศาสตร์ ระดับปฏิบัติการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คู่มือปฏิบัติงานการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉบับนี้ นี้จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและและงานวิจัยและเพื่อบริการสังคมแก่ผู้รับบริการ

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉบับนี้ นี้จัดทาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและและงานวิจัยและเพื่อบริการสังคมแก่ผู้รับบริการ


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่