คู่มือปฏิบัติงานติดตั้งระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

คู่มือปฏิบัติงานติดตั้งระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย

เผยแพร่เมื่อ 29 กันยายน 2564 คำค้น: คู่มือปฏิบัติงานติดตั้งระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สำนักดิจิทัล เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คู่มือปฏิบัติงานติดตั้งระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดท าได้รวบรวมขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบ ที่ปฏิบัติงานในส่วนของการติดตั้งและบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของส านักดิจิทัล เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานติดตั้งระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Moodle) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้จัดท าได้รวบรวมขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ดูแลระบบ ที่ปฏิบัติงานในส่วนของการติดตั้งและบริหารจัดการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของส านักดิจิทัล เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ แก่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องต่อไป พรพิมล แก้วฟุ้งรังษี


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่