คู่มือปฏิบัติงาน การใช้ระบบสนันสนุนการเรียนการสอน   ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือปฏิบัติงาน การใช้ระบบสนันสนุนการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2562 คำค้น: คู่มือการใช้ระบบสนันสนุนการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

นาย เจษฎา มีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คู่มือปฏิบัติงาน การใช้ระบบสนันสนุนการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

คู่มือการใช้ระบบสนันสนุนการเรียนการสอน ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นระบบสนับสนุน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการน าเสนอข้อมูล ประกอบด้วยเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัดและผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวอาจารย์หรือผู้สอนได้เอง ซึ่งไม่ต้องรอ ระยะเวลา กระดาษ และงบประมาณ พร้อมเข้าถึงผู้สนใจ ผู้เรียน หรือเผยแพร่ข้อมูลผลงาน วิชาการได้อย่างแพร่หลายทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะท าให้เกิดการประหยัดทั้งงบประมาณ ทรัพยากรและการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมตอบสนองนโยบายการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือที่จัดท าขึ้นนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ สามารถท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งผู้ปฏิบัติงานรวมถึงระบบการเรียนการสอนที่เพิ่มประสิทธิภาพ มากขึ้น


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่