การบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

การบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2565 คำค้น: คู่มือปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ มะโนเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา


คู่มือการบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เขียนได้รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ปฏิบัติงานในหน่วยพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้องในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจในด้านอื่น

รายละเอียด

คู่มือการบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้เขียนได้รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ปฏิบัติงานในหน่วยพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน มีความถูกต้องในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานติดภารกิจในด้านอื่น ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป อานนท์ มะโนเมือง


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่