การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

การพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในเขตอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

เผยแพร่เมื่อ 28 มิถุนายน 2563 คำค้น: การบริการสาธารณสุขออนไลน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบ

นายจักรพงษ์ ศรีราช สาธารณสุขอำเภอหนองแสง สำนักงานสาธรณสุขอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานสาธรณสุขอำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


งานวิจัยเพื่อการพัฒนาการบริการสาธารณสุข

รายละเอียด

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 66 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) ความต้องการในการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ระดับต้องการในการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนในด้านต่าง ๆ เรียงลำดับจากสูงสุดไปหาต่ำสุดได้ดังนี้ คือ ด้านการให้บริการแบบครบวงจร ด้านการพัฒนาระบบคุณภาพ ด้านการจัดบริการและการแก้ปัญหาสาธารณสุขเชื่อมกับชุมชน และด้านการให้บริการสาธารณสุขเชื่อมกับระบบแม่ข่าย 3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนประกอบด้วยข้อเสนแนะในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการบริหารจัดการ ผลการวิจัยอาจใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนหรือโมบายแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอนาคต


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่