คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมปฏิบัติการหลักเคมี (CHEM 1111)

คู่มือปฏิบัติงาน การเตรียมปฏิบัติการหลักเคมี (CHEM 1111)

เผยแพร่เมื่อ 3 พฤษภาคม 2567 คำค้น: คู่มือปฏิบัติงาน ปฏิบัติการหลักเคมี (CHEM1111) นักวิทยาศาสตร์ เคมี

ว่าที่ ร.ต.หญิง ลักษณ์นารา คำรศ นักวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


คู่มือปฏิบัติงานการเตรียมปฏิบัติการหลักเคมี (CHEM1111) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางเคมีของนักวิทยาศาสตร์ ในการสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการหลักเคมี การบริการให้กับอาจารผู้สอน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถทำการทดลองตามวิธีทดลองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับบทปฏิบัติการนั้น ๆ

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานวิชาชีพ ในส่วนของภาควิชาเคมีประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี, หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เรียนรายวิชาบังคับทางเคมี ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาเคมีพื้นฐาน (CHEM1101), เคมี1 (CHEM1102), เคมี2 (CHEM1103), เคมีทั่วไป (CHEM1105), หลักเคมี1 (CHEM1108), หลักเคมี2 (CHEM1109), หลักเคมี (CHEM1111), เคมีพื้นฐาน (CHEM1112), เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์1 (CHEM1113), เคมีสำหรับครูวิทยาศาสตร์2 (CHEM1114) และเคมีสำหรับอุตสาหกรรม (CHEM1116) ซึ่งในแต่ละรายวิชาดังกล่าวมา มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีในรายวิชานั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น วิชาหลักเคมี (CHEM1111) เป็นรายวิชาเอกบังคับ มีหน่วยกิต 3(2-3-6) ซึ่งหมายถึงมีการเรียนภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาแกน อยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสามารถใช้สารเคมีได้อย่างปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี รวมทั้งนักศึกษาสามารถใช้ความรู้ของวิชาปฏิบัติการหลักเคมี ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาอื่นและในชีวิตประจำวัน ซึ่งในการจัดเตรียมปฏิบัติการและการทดลองนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และเข้าใจวิธีการจัดเตรียมสารเคมี อุปกรณ์และเครื่องมือที่ถูกต้อง เพื่อให้ขณะจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ของการทดลอง ดังนั้น ผู้จัดทำจึงทำคู่มือปฏิบัติงานการเตรียมปฏิบัติการหลักเคมี (CHEM1111) เพื่อให้ทราบถึงการคำนวณการเตรียมสารละลาย การเตรียมสารเคมี การใช้งานและการจัดเตรียมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในปฏิบัติการ การจัดการของเสีย (Waste) จากห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการแก้ปัญหาในห้องปฏิบัติการพื้นฐานทางเคมีไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่