คู่มือปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ

คู่มือปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ

เผยแพร่เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 คำค้น: คู่มือการปฏิบัติงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

จารุณี อินต๊ะสอน นักวิชาการศึกษา, คณะวิทยาการจัดการ


คู่มือปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2562 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของผู้จัดทำด้านการบริการการศึกษาในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยแสดงรายละเอียดข้อมูลการทำงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการขั้นตอนการทำงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียด

คู่มือปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2562 เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นจากประสบการณ์การทำงานของผู้จัดทำด้านการบริการการศึกษาในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยแสดงรายละเอียดข้อมูลการทำงานตั้งแต่เริ่มกระบวนการขั้นตอนการทำงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพจนสิ้นสุดกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการเตรียมการก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและขั้นตอนหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยแต่ละขั้นตอนกระบวนการได้มีการพัฒนาเนื้อหารายละเอียดข้อมูลขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานต่างๆการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยการดำเนินงานได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และภาพตัวอย่างการประกอบการดำเนินงานเพื่อสามารถให้ผู้ศึกษาได้เห็นภาพการดำเนินงานด้านการบริการการศึกษาในงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพชัดเจนมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องหลักโดยตรงในการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ นักศึกษาอาจารย์สถานประกอบการและนักวิชาการศึกษาเป็นต้น


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่