คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือปฏิบัติงานการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 15 มกราคม 2563 คำค้น: คู่มือปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย


คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รวบรวมขั้นตอน การปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายงานกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

รายละเอียด

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รวบรวมขั้นตอน การปฏิบัติการ ในการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำหรับผู้ดูแลระบบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายงานกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเดิม ผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ในกรณีติดภารกิจ

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิยาลัย มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป


© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่