วิเคราห์

# ชื่อผลงาน ประเภท ผู้จัดทำ ตำแหน่ง สังกัด
1 การวิเคราะห์ประสิทธิผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดดู 78 ครั้ง วิเคราห์ เจษฎา มีทรัพย์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดโครงการฝึกอบรม เปิดดู 584 ครั้ง วิเคราห์ นางสาวเสาวณีย์ วิมุกตายน นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
3 การลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดดู 7 ครั้ง วิเคราห์ นายเอนก ณะชัยวงค์ นักวิชาการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล

© 2018 พัฒนาโดย นายบัณฑิต นันทะเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่